گردشگری غذا

گردشگری خورد و خوراک یک پدیده جدید نیست

گردشگری خورد و خوراک یک پدیده جدید نیست، مسافران اکثر اوقات مجبورند در مکان های خارج از محل زندگیشان غذا بخورند. غذا می تواند یک جذابیت سفر باشد که موجب افزایش تجربه بازدیدکننده می شود. اکثریت گردشگران داخلی ایران تمایل به این دارند که تجربیات غذایی خود را از طریق شبکه های اجتماعی و گردشگران…